DKFU Tilskuddsordning

Søk midler til et spennende møte for foreldre

Har FAU et aktivitet eller tiltak som FAU vil tilrettelegge for? Kanskje vil skaffe en spennende foredragsholder men har ikke nok penger i FAU-kasse?

Vi vet godt hvordan det er å drifte et FAU. Vår mangeårige erfaring i DKFU/FAU viser at det ikke alltid er lett å engasjere foreldregruppen på den enkelte skole, og noen ganger må man skape ulike møteplasser og aktiviteter for å stimulere til engasjement blant foreldrene. Forskning viser at de fleste foreldre vil stille opp for deres barn og felleskapet, om de får gode grunner til å møtes. Det hviler et stort ansvar overfor både hjem og skole å bidra til at møtene og aktivitetene er positive, innholdsrike og styrker dialogen mellom partene. Møter som er konfliktfylte, orienteringer eller er monologe, skaper ikke engasjement, men heller misnøye og ofte frustrasjon.

DKFU har kun en inntektskilde og søker hvert år kommunalt tilskudd til vår møtevirksomhet. Organisering av et kommunalt foreldreutvalg (KFU) begrenser hvordan KFU kan skaffe seg midler. Om DKFU møtevirksomhet og tiltak vi tilrettelegger for, fortsatt skal være gratis, er vi avhengig av at Drammen kommune støtter DKFU gjennom kommunalt tilskudd.

Som endel av DKFU satsingsområder, tilrettelegger vi også for å stimulere til egen-organiserte aktiviteter i FAU og mellom FAUene i kommunedelen gjennom DKFU tilskuddsordning. Tilskuddsordningen skal komme foreldre og/eller FAU til gode i form av en målrettet aktivitet eller tiltak som bidrar til å styrke og øke foreldrenes positive engasjement på den enkelte skole.

 

Hvordan søker vi midler fra DKFU?

For å søke midler til en FAU-aktvitet, finner du DKFU søknadsskjema vedlagt på denne side.

 

 1. Fyll ut søknadsskjema med all informasjon som FAU blir bedt om. 
 2. Vedlegg dokumentasjon: 
  • Møtereferat som viser vedtak: Aktiviteter og tiltak som FAU tilrettelegger for skal være godt forankret i FAU.
  • Finanisering: Dokumentasjon som viser hvordan aktiviteten/tiltaket skal finansieres. Tilskuddsordningen fra DKFU dekker inntil 50% av aktiviteten det søkes midler til, med en maksgrense på kr. 3.000,-.
 3. Send utfylt skjema og tilhørende dokumenter på en av følgene måter:
  • Per post: Drammen kommunale foreldreutvalg, Nedre Eikervei 37A, 3045 Drammen
  • DKFU postmottak: post@dkfu.no. Merk epost med: Søknad DKFU tilskuddsordning. Sender du søknaden via epost, skann både søknaden og tilhørende dokumenter slik at vi får søknaden og dokumenter samlet.

Hvor lenge må vi vente for å få svar?

Alle som sender en henvendelse til DKFU, skal få bekreftelse i løpet av samme dag hvis ikke innen 2-3 dager. Vi har det samme besvarelsestid også for søknader om tilskuddsordningen. 

 

Når DKFU har mottatt en søknad om tilskuddsmidler fra FAU, vil søknaden bli behandlet på neste ordinære styremøte i DKFU. Oversikt over DKFU møter for skoleåret 2020-2021 finner du her

 

Normalt skal en søknad behandles innen 4 til 6 uker avhengig av når vi mottar søknaden og når styret i DKFU møtes. Er søknaden eller dokumentasjon mangelfull vil søknaden automatisk bli avslått. DKFU har dessverre ikke kapasitet til å lete etter svar, dersom søknad mangler informasjon som vi må ha for å behandle en søknad. Styrets avgjørelse er endelig og kan ikke påklages. 

 

DKFU oppfordrer derfor til at FAU bruker god tid til å gå gjennom søknadsskjema. Å fylle ut skjema og skaffe dokumentasjon tar sjelden lang tid. Vi vil gjerne dele ut midler til FAU-organiserte aktiviteter og har derfor gjort søknadsprosessen så enkel som mulig.

 

Hvorfor blir vår søknad avslått?

DKFU skulle gjerne gitt midler til alle de flotte aktiviteter vi får søknad om, særlig aktiviteter rettet mot å styrke samhold mellom elevene i den enkelte klasse eller på skolen. Men vi har dessverre et begrenset driftsbudsjett og har som sedvane i DKFU å støtte de aktivitetene som vi vet fra vår mangeårige erfaringer bidrar til å styrke foreldrenes engasjement i skolen. Hovedmålgruppen til DKFU er: FAU og foreldrene i Drammensskolen. Alle våre aktiviteter er rettet mot å skape positiv engasjement med og blant foreldrene. 

 

Søknad om aktiviteter og tiltak som gjelder drift på skolen, og aktiviteter rettet mot elever vil bli dessverre avslått. Noen av disse kan være:

 • Uteområder og skolebygg
 • Skolens bannere
 • Skoleturer: Polentur og lignende
 • Skole- og musikkkorps
 • Utstyr: leker, sport- og fritid og lignende

 

Del på
Facebook
Linkedin