Foreldre som ressurs

Foreldrene er barnets mest betydningsfulle personer. Foreldre er tross alt barnets første og viktigst lærer! Alle foreldre sitter med ufattelig mye kunnskap og erfaringer og er eksperter på sine barn.

 

Investering i barnets fremtid!

Den kompetansen foreldre innehar er gull verdt og sammen med skolens faglige kompetanse, kan hjem og skole tilrettelegge for en god og lærerik skolegang for hver enkelt elev.

 

Foreldrenes rolle er tosidig: Foreldre skal på den ene siden gi tilbakemeldinger på og stimulere det som er ønskelig atferd og verdier hos barnet, og på den andre siden skal de sette grenser for det som er uønsket og uakseptabel oppførsel og væremåte hos barnet. I samspill med sine foreldre utvikler barnet en verdiplattform og et syn på virkeligheten som er avgjørende for hvordan det tolker og engasjerer seg i sine omgivelser.

 

Forskning viser at foreldre som ser på utdanning og skole som viktig, og verdsetter godt arbeid fra barnets side, også stimulerer til økt innsats hos barnet. Det vil igjen påvirke motivasjonen til læring og læringsresultatene til barnet. Foreldre som er interessert i hva barna gjør, hva barn er opptatt av og har dialog med sine barn, er også støttende for barnets engasjement på ulike arenaer i livet.

 

Hva kan vi gjøre?

Mange foreldre tror at de ikke har ressurser nok til å hjelpe barnet med bl.a hjemmelekser. Jo eldre barnet er, jo mer utfordrende hjemmelekser kan bli. Men vår "jobb" er ikke å gjøre leksene for barna våre - men å bistå dem mens de skal gjøre hjemmeleksene selv. Den viktigste oppgaven vi har som foreldre, er å være positive til skolen - til og med når barnet skal gjøre hjemmelekser.

Del på
Facebook
Linkedin