Et fellesansvar

Samarbeid mellom hjem og skole

Et godt hjem - skole samarbeid kjennetegnes av at foreldrene har reell medvirkning og medbestemmelse, og hjem og skole sammen tar felles forpliktende beslutninger. Det å få dette til kan ofte være utfordrende fordi det er usikkerhet hos begge parter.

Foreldre er nøkkelen

Å være foreldre i dagens samfunn innebærer helt andre utfordringer enn det som foreldre sto overfor for bare en generasjon siden. Det er derfor svært viktig å gi foreldre nødvendig kunnskap som trengs til å kunne ta en helhetlig vurdering om eget barns utvikling og læring. Å øke bevisstheten om bl.a foreldrenes rettigheter og plikter vil styrke elevenes læringsutbytte, utjevne sosiale forskjeller og forebygge uønskende adferd og konflikter i skolen. Foreldrenes rolle er tosidig: Foreldre skal på den ene siden gi tilbakemeldinger på og stimulere det som er ønskelig atferd og verdier hos barnet, og på den andre siden skal de sette grenser for det som er uønsket og uakseptabel oppførsel og væremåte hos barnet. I samspill med sine foreldre utvikler barnet en verdiplattform og et syn på virkeligheten som er avgjørende for hvordan det tolker og engasjerer seg i sine omgivelser.

 

Forskning viser at foreldre som ser på utdanning og skole som viktig, og verdsetter godt arbeid fra barnets side, stimulerer også til økt innsats hos barnet. Det vil igjen påvirke motivasjonen til læring og læringsresultatene til barnet. Foreldre som er interessert i hva barna gjør, hva barn er opptatt av og har dialog med sine barn, er også støttende for barnets engasjement på ulike arenaer i livet.

 

Brobygger - En investering i barnets fremtid!

En god skole bygger bro mellom hjem og skole, og bidrar til å gi den enkelte elev trygghet, trivsel og kunnskap. Hjem og skole kan bli enige om forhold i oppdragelse, oppfølging av skolearbeid og hvordan undervisningen bør foregå. Men for at hjem-skole samarbeid skal fungere godt, må det tilrettelegges for en felles plattform hvor foreldrene sammen med skolen kan være delaktig i "skolens indre liv".  Foreldre ønsker en reell mulighet til å medvirke og medbestemme om barnas skolehverdag. Utfordringen er hvordan foreldre/foresatte og skolen kan tilrettelegge for et godt samarbeid.

 

 

Definisjon

Det er ulike måter å definere "samarbeid" på og samarbeid kan foregå på ulike nivåer:

  • En av partene informerer

  • Utveksling av informasjon - begge parter gir informasjon til hverandre

  • Dialog - kommunikasjon og reelle drøftinger om forhold av betydning

  • Medvirkning og medbestemmelse - felles forpliktende beslutninger

Et godt hjem - skole samarbeid kjennetegnes av at foreldrene har reell medvirkning og medbestemmelse, og hjem og skole sammen tar felles forpliktende beslutninger. Det å få dette til kan ofte være utfordrende fordi det er usikkerhet hos begge parter. 

 

God kommunikasjon

En forutsetning for godt samarbeid er god kommunikasjon. I samarbeidet vil gjensidig kommunikasjon om elevenes faglige og sosiale utvikling og deres trivsel stå sentralt. Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Samarbeidet mellom hjem og skole er et gjensidig ansvar, men skolen skal ta initiativ og legge til rette for samarbeidet.

 

God kommunikasjon forutsetter at både hjem og skole tydeliggjøre forventninger de har til hverandre og at dette forstås av begge parter. Det er viktig at skolen ser foreldrene som medspillere og ikke som motparter. Et godt samarbeidsrelasjon må bygges på gjensidig respekt hvor både hjem og skole oppmuntres til også å kunne ta den andre parts perspektiv.

 

 

Vedlegg
Del på
Facebook
Linkedin
Side Image

Om DKFU

Visste du at Drammen har et kommunalt foreldreutvalg (KFU)?

Siden 2003, har engasjerte ildsjeler jobbet frivillig i en felles organisasjon for grunnskoleforeldre i Drammen. DKFU har tilrettelagt for nesten 300 møteplasser for å inspirere og engasjere FAU slik at foreldrene på den enkelte skole bidrar positivt til å skape et trygt og godt skolemiljø for alle elevene på skolen.

Hovedformålet til DKFU er å fremme foreldrenes fellesinteresser i alle skolesaker i Drammen kommune.
Les mer
Side Image

Frivillig innsats for fremtidens Drammensskole

Drammen kommune har et stort antall frivillige som deltar i et mangfold av aktiviteter og bidrar med store ressurser til lokalsamfunnet. Frivillighet skaper engasjement og beriker lokalmijøet.

DKFU er nok ikke den type organisasjon man tenker først når det gjelder frivillighet men foreldrenes frivillige innsats er nettopp den frivillighet Norge er bygd på.
Les mer