Høringssvar om ny opplæringslov

Vi nekter å sitte stille i båten!

Mer enn 50 år med FAU

Dagens elever tilbringer mer tid i skolen enn generasjoner før dem. Det innebærer at samarbeidet med foreldrene er viktigere for skolen enn noen gang. (Nordal & Drugli, 2016) Kommunale Foreldreutvalg Nettverk mener at i arbeid med høringsuttalelse om ny opplæringslov, er det viktig å forstå begrepet «samarbeid mellom hjem-skole» i en historisk kontekst sett i sammenheng med innføringen av arenaer som sikrer både foreldrenes involvering i den faglige og sosiale utvikling av sitt eget barn og foreldrenes medvirkning i «skolens indre liv».

 

I dag er det 636.250 elever og mer enn 1, 2 millioner foreldre som er fordelt på 2.799 grunnskoler i Norge. Det vil si at nesten 40 prosent av Norges befolkning er endel av den norske grunnskolen. Foreldrenes involvering har vært et grunnleggende prinsipp i den norske grunnskolen i mer enn 50 år. Foreldrenes perspektiv bør derfor være tungtveiende i Departementets vurderinger om ny opplæringslov. Skolen er elevenes «arbeidsplass» og opplæringsloven er skolens styringsdokument for hvordan elevene skal ivaretas både faglig og sosialt, og sikres et godt og trygt utdanningsløp.

 

Mobilisering og prosess

Den 09. mars 2020, ble det avholdt et møte i Drammen hvor representanter fra Kommunale foreldreutvalg (KFU) i Drammen, Halden, Sarpsborg og Oslo ble invitert til å delta sammen med en representant fra Foreldreutvalget for grunnskoleopplæringen (FUG). Hensikten med møtet var å etablere kontakt med andre KFU i Viken Fylkeskommune og i Oslo, i tillegg til å diskutere høringssaken om ny opplæringslov. På dette møtet, ble det nedsatt en arbeidsgruppe som har koordinert arbeidet med en felles høringsuttalelse på vegne av de kommunale foreldreutvalgene.

 

Arbeidsgruppen etablerte kontakt med ulike FAU og KFU i 43 kommuner i tidsrommet 09-03 til 30-06. Siden det første møtet i Drammen, har det i tillegg vært avholdt 4 digitale møter via Teams.

 

Møtene ble avholdt på de følgende datoer:

  • 09-03-2020
  • 08-04-2020
  • 22-04-2020
  • 11-05-2020
  • 10-06-2020

Det har også vært avholdt 16 telefonmøter med representanter fra ulike FAU og KFU, i tillegg til FUG. Som følge av den lokale mobilisering og foreldreengasjement om høringssaken, har arbeidsgruppen mottatt 83 skriftlige innspill fra ulike FAU, KFU, og enkelt foreldre og skoleansatte.

 

Skriftlige innspill som arbeidsgruppen har mottatt, har hovedsakelig handlet om Opplæringslovutvalgets forslag om at bestemmelsene om brukerorganer for medvirkning ikke skal videreføres i den nye opplæringsloven. Det er bred og sterk støtte blant FAU og KFU at:

dagens lovfestede råd og utvalg skal videreføres i ny opplæringslov», samt at brukerorganer for elev- og foreldremedvirkning skal evalueres.

Innspillene har dannet grunnlaget for KFU-nettverkets høringsuttalelse. KFU-nettverket opplever at høringssaken om den nye opplæringsloven er en av de viktigste saker KFUene har jobbet med dette skoleåret, i tillegg til skolesaker KFU har jobbet med lokalt.

 

Last ned KFU-nettverkets felles høringsuttalelse som er vedlagt denne siden.

 

Del på
Facebook
Linkedin