Partnerskapavtale med Drammen kommune

Fremtidens Drammensskolen uten DKFU

DKFU har jobbet systematisk siden oktober 2018 for å gjenoppbygge DKFU både organisatorisk og administrativt. Det har ført til at DKFU kan si med stolthet at vi som organisasjon har sikret forankring hos alle 31 FAUene i Nye Drammensskolen på DKFUs årsmøte den 18-03 2019. Styret i DKFU er også unik sammensatt, og består av en FAU representant fra hver av de 10 nye kommunedelene. FAU i kommunedelene representerer nesten 24.000 foreldre i grunnskolen i Nye Drammen kommune.

 

 

Dagens frivillige organisasjoner er blitt profesjonelt organisert:
At DKFU og FAUene i dag er blitt mer profesjonelt organisert er en naturlig utvikling av at det norske samfunnet er blitt mer byråkratisk. 19 av 31 FAUer i Nye Drammen er registrert i Brønnøysund som selveiende organisasjoner, nettopp fordi det stilles strengere krav til ordentlighet og etterrettelighet. Alt skal dokumenteres og spores. I følge ”Frivillighet Norge”, ser de også at den byråkratiske utvikling som en utfordring for å opprettholde frivilligheten i organisasjoner som DKFU. Det er også en av hovedårsakene til at frivillig sektor har økt antall lønnede med spiss kompetanse som kreves innenfor økonomi og rapportering til myndighet. I følge SSB, finnes det mer enn 80.000 ansatte innen frivillig sektor i Norge.

 

På DKFUs utvalgsmøte den 03-12-2018, var FAUene i Nye Drammensskolen entydig på behovet for at DKFU skal fortsette driften. Utfordringer ligger ikke i om det er fortsatt behov for DKFU, men om det er administrativt og økonomisk forsvarlig å fortsette driften. Det kan ikke forventes at DKFU i nye Drammen kommune skal kunne ivareta den administrative daglige driften i DKFU, og alt det byråkratiske krever av en organisasjon samtidig som DKFU skal ivareta sine medlemmer. Om DKFU kunne driftes på engasjement alene, så hadde DKFU utmerket klart å fortsette i 18 nye år. 

 

Spørsmål er om nye Drammen kommune ønsker nye Drammensskolen med eller uten DKFU?

 

 

Forslag om Partnerskapsavtale

Første gang DKFU foreslo et formelt partnerskapsavtale med Drammen kommune var i møtet med ny Utdanningsdirektør i nye Drammen kommune den 07. mars 2019. 

 

Om DKFU fortsatt skal være en organisasjon for FAUene, må Drammen kommune bidra med mer stabile økonomiske rammebetingelser, som garanterer driften i et lengere tidsperspektiv. I fortsettelsen, må organisering av DKFUs administrative ansvar effektiviseres. Det er nettopp derfor at DKFU ser det som nødvendig at det nå etableres en forpliktende partnerskapsavtale mellom DKFU og nye Drammen kommune.

 

En partnerskapsavtale mellom DKFU og nye Drammen kommune skal forplikte begge parter til bl.a:

  • Hjem-skole samarbeid er høyt prioritert

  • ”Null” visjon for å forebygge mobbing og utenforskap

  • Arbeidsplassen for elever og ansatte er trygt og godt

  • Etableres et årshjul som inneholder faste møter/arenaer for samarbeid mellom skoleadministrasjon, hovedutvalg for oppvekst og utdanning, nærutvalgene og DKFU.

DKFU Forslag til Partnerskapsavtale med Drammen kommune (side 1)

 

Viderføring av kommunalt tilskudd til DKFU

I brev til Drammen kommune den 11. november 2019, ba DKFU om kr. 400.000 årlig i kommunalt tilskudd som skulle fastsettes i perioden fra og med 01-01-2020 til 31-12-2024. DKFU har aldri i vår mangeårige historie mottatt et så høyt beløp fordi vi vet at som regel får vi under halvparten av det vi søker. Tilskuddet skal blant annet stimulere og inspirere til økt aktivitet hos den enkelte FAU og ikke minst mellom FAUene i kommunedelene. 

 

Midlene DKFU rår over, går uavkortet tilbake til FAUene i form av tiltak

DKFU drives hovedsakelig med ”møtevirksomhet” nettopp fordi vår mangeårige erfaring viser at det er den mest effektive måten til å styrke og øke foreldrenes engasjement i FAU og DKFU. Gjennom 18 år, har DKFU tilrettelagt for nesten 300 møteplasser for foreldrene og FAU i Drammensskolen. Det er en grunn til at vi er Norges mest aktive kommunale foreldreutvalg (KFU).

 

Det legges ned svært mye arbeid og utallige frivillige timer for å forberede, tilrettelegge og gjennomføre hvert eneste møte og konferanse som blir avholdt i DKFUs regi. Å investere i DKFU vil sikre fremtidig drift i organisasjonen og kontinuitet i arbeid med FAUene og Drammensskolen som vil bidra til å styrke felleskapet, og skape et varmere og mer inkluderende samfunn.

 

 

Med stolthet, har DKFU innkassert mange ”seiere” i løpet av DKFUs 18 år lange historie i Drammen kommune, og er en viktig ressurs og verktøy for nye Drammen kommune. Foreldrenes frivillige innsats i skolen har en større verdi for samfunnet enn det samfunnet anerkjenner. Foreldre er en fantastisk ressurs som forskere helt i verdenstoppen er klinkende klare på har en avgjørende effekt både på elevenes læring, og lokalsamfunn inn og utenfor skolen.

 

 

Nesten ett år etter DKFU fikk den gledesmelding at nye Drammen kommune også ønsket oss videre, kom sjokkbeskjeden den 09. september 2020 om at Drammen kommune ikke støtter DKFU med kommunalt tilskudd i fortsettelsen.

 

Vi takker både FAU og kommunale foreldreutvalgene for deres støtte. Alle dokumentasjon unntatt epost-dialog med Drammen kommune er vedlagt denne side. KFUene er velkommen til å "låne" alt av dokumenter som er lagt ut på DKFU nettside og håper at det kan inspirere og bidra til at KFU lykkes med å være det første i Norge som inngår et partnerskapsavtale med kommunen. 

 

Del på
Facebook
Linkedin