Råd og utvalg

Elevrådet

Visste du at alle barn har en rett til å bli hørt i saker som angår dem?

Elevene har en lovfestet rett til å bli hørt!

Barnekonvensjonen art. 3 og art. 12, Grunnloven § 104 og forvaltningsloven § 17 gir alle barn en rett til å bli hørt i saker som vedrører dem og at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn.

 

Det fremgår i grunnloven § 104 det følgende:

Born har krav på respekt for menneskeverdet sitt. Dei har rett til å bli høyrde i spørsmål som gjeld dei sjølve, og det skal leggjast vekt på meininga deira i samsvar med alderen og utviklingssteget.

 

Ved handlingar og i avgjerder som vedkjem born, skal kva som er best for barnet, vere eit grunnleggjande omsyn.

 

Born har rett til vern om den personlege integriteten sin. Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for utviklinga til barnet og mellom anna sjå til at det får den økonomiske, sosiale og helsemessige tryggleiken som det treng, helst i sin eigen familie.

 

Hva sier loven?

Opplæringsloven § 11-2. Elevråd ved grunnskolar

Ved kvar grunnskole skal det for årstrinna 5-7 og for årstrinna 8-10 vere eit elevråd med representantar for elevane.

 

Kommunen fastset talet på elevrepresentantar. Representantane skal veljast seinast tre veker etter at skolen har teke til om hausten.

 

Ein medlem av undervisningspersonalet på skolen skal ha som oppgåve å hjelpe elevrådet i arbeidet. Denne elevrådskontakten har møte- og talerett i elevrådet.

 

Leiaren for elevrådet kan kalle inn til møte i rådet i samråd med elevrådskontakten. Rådet skal i alle høve kallast inn når ein tredel av medlemmene i rådet eller rektor krev det.

 

Elevrådet skal fremje fellesinteressene til elevane på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjeld nærmiljøet til elevane.

 

Sammensetning av Elevrådet

På hver barne- og ungdomskole skal det være et elevråd. På barneskolen skal elevrådet være sammensatt av elevrepresentanter fra 5. til 7. trinn. Sammensetning av elevrådet varierer fra kommune til kommune, men det er mest vanlig at elevrådet består av to elevrepresentanter fra hver klasse.

 

Det fremgår i opplæringsloven §11-2 at det er rektor sitt ansvar å sørge for at elevene velger representanter til elevrådet innen tre uker etter at skoleåret er kommet i gang på høsten.

 

Elevrådet skal alltid samles når en tredel av medlemmene eller rektor krever det.

 

Elevrådskontakt

Det er fremgår tydelig i loven at "en medlem av undervisningspersonalet på skolen" skal hjelpe elevrepresentanter i Elevrådet.  

 

Elevrådskontakten skal ha undervisningskompetanse og har møte- og talerett i elevrådet. Rektor skal sørge for at en ansatt får ansvaret for å følge opp elevrådet. Lederen i elevrådet kaller inn til møter sammen med elevrådskontakten.

 

Valg av representanter til SU og SMU

Elevrådet skal velge to elevrepresentanter som skal være med i samarbeidsutvalget (SU) og skolemiljøutvalget (SMU). De skal kalles inn til møter i disse utvalgene, og meningene deres skal protokollføres i referatet.

 

Elevrepresentanter skal ikke være til stede hvis SU og SMU skal behandle saker som handler om andre elever.

 

Hva om jeg har andre spørsmål

Mer informasjon om elevrådet kan du finne her på elevråd.no som er et nettside for elevene om elevrådsarbeidet. Om du har spørsmål om elevrådet, kan du også kontakte: Elev- læring og mobbeombud i Viken eller Elevorganisasjon i Viken.

 

Del på
Facebook
Linkedin