Råd og utvalg

Samarbeidsutvalg (SU)

På hver skole i Norge, finnes det et samarbeidsutvalg der representanter for foreldrene, elevene, lærere, rektor og andre ansatte er representert.

Hva sier loven?

Det fremgår i opplæringsloven §11-1 at alle grunnskoler skal ha et samarbeidsutvalg (SU), som skal ha en rådgivende funksjon overfor skolen. 

 

Opplæringsloven § 11-1. Samarbeidsutval ved grunnskolar

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen. Den eine av representantane for kommunen skal vere rektor ved skolen. Elevrepresentantane skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av teieplikt etter lover eller forskrifter, blir behandla i samarbeidsutvalet.

 

Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolen.

 

Dersom samarbeidsutvalet får delegert styringsoppgåver frå kommunen, kan kommunen nemne opp fleire representantar til utvalet. Kommunen kan nemne opp samarbeidsutvalet som styre for skolen etter kommuneloven § 5-10 og § 10-8. Dersom kommunen nemner opp eit anna styre for skolen enn samarbeidsutvalet, skal minst to representantar for foreldrerådet vere med i styret. Inga av gruppene elevar, tilsette eller foreldre kan ha fleirtal i styret aleine. Rektor har rett til å møte, tale og komme med framlegg.

 

Kommunen kan skipe eit felles samarbeidsutval for grunnskole og kommunal barnehage. Etter avtale kan ei tilsvarande ordning etablerast mellom privat barnehage og kommunal skole. Utvalet skal ha to representantar for elevane, ein representant for undervisningspersonalet, ein representant for andre tilsette i skolen, to representantar for dei tilsette i barnehagen, to representantar for foreldrerådet i skolen og to representantar for foreldrerådet i barnehagen. I tillegg til dei representantane for kommunen som følgjer av første og tredje leddet, kan eigaren av barnehagen nemne opp inntil to medlemmer.

 

Sammensetning av Samarbeidsutvalget (SU)

Samarbeidsutvalget skal være sammensatt med representanter for foreldre, elever, lærere, andre tilsatte og kommunen. Ingen av gruppene skal ha flertall i SU alene.

 • To foreldrerepresentanter (fra FAU)
 • To elevrepresentanter (fra Elevrådet)
 • To undervisningsrepresentanter (lærere)
 • En andre tilsatte
 • To fra kommunen hvorav den ene er rektor

Elevrepresentanter skal ikke være tilstede når saker som omfatter taushetsplikt skal behandles.

 

Saker som SU kan jobbe med

Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg om alle saker som angår skolen. Noen av disse saker kan være: 

 • ordensreglement
 • skolens informasjonsvirksomhet
 • virksomhets- og utviklingsplaner for skolen, strategiske planer mm.
 • forslag til budsjett
 • prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket
 • plan for hjem-skole-samarbeid
 • skolevurdering
 • trafikkforholdene
 • skoleskyss
 • planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene

 

Del på
Facebook
Linkedin
Side Image

Elevrådet

Visste du at alle barn har en rett til å bli hørt i saker som angår dem?

Barnekonvensjonen art. 3 og art. 12, grunnloven § 104 og forvaltningsloven § 17 gir alle barn en rett til å bli hørt i saker som vedrører dem og at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn.
Les mer
Side Image

Skolemiljøutvalg

Det fremgår i opplæringsloven §11-1 at alle grunnskoler i Norge skal ha et skolemiljøutvalg (SMU), som skal bidra til at skolen, de ansatte, foreldrene og elevene jobber for et godt og trygt læringsmiljø på skolen.

Skolemiljøutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolemiljøet.
Les mer