Skolemiljøutvalg

Eget utvalg for et godt skolemiljø for elevene

Visste du at din skole har et skolemiljøutvalg (SMU)?

Hva sier loven?

Det fremgår i opplæringsloven §11-1 at alle grunnskoler skal ha et skolemiljøutvalg (SMU) som skal bidra til at skolen, de ansatte, foreldrene og elevene jobber for et godt og trygt læringsmiljø på skolen.

 

Opplæringsloven § 11-1a. Skolemiljøutval ved grunnskolar

Ved kvar grunnskole skal det vere eit skolemiljøutval. I skolemiljøutvalet skal elevane, foreldrerådet, dei tilsette, skoleleiinga og kommunen vere representerte. Skolemiljøutvalet skal vere sett saman slik at representantane for elevane og foreldra til saman er i fleirtal.

 

Samarbeidsutvalet kan sjølv vere skolemiljøutval. Når samarbeidsutvalet fungerer som skolemiljøutval, må det oppnemnast tilleggsrepresentantar for elevane og foreldra, slik at dei samla får fleirtal.

 

Elevrepresentantane skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av lovfesta teieplikt blir behandla i skolemiljøutvalet. Når elevane ikkje er til stades, skal foreldrerepresentantane ha dobbeltstemme tilsvarande bortfallet av elevrepresentantane sine stemmer, eller talet på foreldrerepresentantar aukast tilsvarande.

 

Skolemiljøutvalet skal medverke til at skolen, dei tilsette, elevane og foreldra tek aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skolemiljø. Skolemiljøutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolemiljøet, jf. kapittel 9a.

 

Elevene, foreldrene, de ansatte, skoleledelsen og kommunen skal være representerte i SMU, og elevene og foreldrene skal være i flertall. Samarbeidsutvalget ved skolene kan også være SMU, men da må det oppnevnes flere representanter fra elevene og foreldrene, slik at de er i flertall.

 

Hva er et skolemiljøutvalg?

Skolemiljøutvalget (SMU) skal jobbe systematisk for et trygt og godt skolemiljø.

 

Hvor aktiv SMU er, vil være avhengig av rektor på din skole. Det er nemlig rektor sitt ansvar at arbeidet i alle lovfestede råd og utvalg på den enkelte skole kommer i gang.

 

Sammensetning av SMU

På mange skoler, er sammensetning av medlemmer av SMU det samme som Samarbeidsutvalget (SU). Forskjellen er at det skal oppnevnes tilleggsrepresentanter for elevene og foreldrene slik at de tilsammen er i flertall.

 

Eksempel på sammensetning av Skolemiljøutvalg:

  • To foreldrerepresentanter 
  • To elevrepresentanter
  • To undervisningsrepresentanter (lærere)
  • En andre tilsatte
  • To fra kommunen hvorav den ene er rektor
  • To tilleggsrepresentanter for foreldre eller elever

 

Hvilken saker skal SMU jobbe med?

I henhold til opplæringsloven § 9 A, har SMU rett til innsyn i all dokumentasjon som gjelder det systematiske arbeidet for et trygt og godt skolemiljø, og har rett til å uttale seg i alle saker som er viktige for skolemiljøet.

 

SMU kan be skolen innføre konkrete tiltak for å bedre skolemiljøet. SMU kan for eksempel behandle brukerundersøkelser, og komme med forslag til hva som kan forbedres på skolen. SMU har ikke myndighet til å sette i gang tiltak, men bør følge opp og se til at forbedringer blir gjort.

 

Elevene har en lovfestet rett til å bli hørt!

Elevrådsrepresentantene skal kalles inn til møtene, og meningene deres skal protokollføres i referatet. Hvis elevene ikke er tilstede skal foreldrepresentantene ha dobbeltstemme.

 

Elevrepresentanter skal ikke være til stede hvis skolemiljøutvalget skal behandle saker som gjelder andre elever.

 

 

Del på
Facebook
Linkedin
Side Image

Ny i FAU?

Det fremgår tydelig i opplæringsloven at FAU skal:

  • fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.
  • Skape godt samhold mellom hjem og skole
  • Legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene
  • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet
Les mer
Side Image

Samarbeidsutvalg (SU)

På hver grunnskole i Norge, finnes det et samarbeidsutvalg der representanter for foreldrene, elevene, lærere, rektor og andre ansatte er representert.

Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolen.
Les mer