DKFU Vedtekter

Rammeverk for organisasjonen!

Vedtatt den 18. mars 2019

 

§ 1. FORENINGENS NAVN

1.1 Drammen Kommunale Foreldreutvalg (DKFU), og ble stiftet 07.05.2003.

 

§ 2. FORMÅL

2.1  DKFU skal være et partipolitisk uavhengig, livssynsnøytralt, samordnende og koordinerende paraplyorganisasjon for Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) ved grunnskolene i Drammen kommune.

 

2.2  DKFU skal ivareta foreldrenes felles interesser og sikre alle skoleelever et best mulig skoletilbud gjennom å engasjere seg i saker av felles interesse for grunnskolene i kommunen.

 

2.3 DKFU skal:

 • arbeide for å fremme et godt samarbeid mellom foreldrene, skolen, skoleadministrasjon og politiske beslutningsorgan i kommunen.

 • være en initiativtaker og pådriver i utviklingen av skoletilbudet i Drammen.

 • være et hørings- og rådgivende organ i skolesaker og andre saker av betydning for grunnskolene i kommunen.

 • bidra til økt foreldreengasjement.

 • drive informasjonsarbeid, og tilrettelegge for felles møteplasser for erfaringutveksling og foreldresamarbeid mellom FAUene.

 • bistå FAUene i opplæring av nye foreldrekontakter i FAU slik at de kan ivareta sine oppgaver best mulig.

 • bidra til og tilrettelegge for et godt samarbeid med andre ressurspersoner og organisasjoner i samfunnet. Disse kan være: andre KFUer, Foreldreutvalg for grunnskoleopplæringen (FUG), lokale bedrifter, idrettsforeninger, innvandrerorganisasjoner, tro- og livsynsorganisasjoner og lignende.

§ 3. JURIDISK PERSON

3.1 Drammen Kommunale Foreldreutvalg (DKFU) er selveiende, og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

 

§ 4. MEDLEMMER

4.1 Drammen Kommunale Foreldreutvalg (DKFU) er en sammenslutning av Foreldrerådenes Arbeidsutvalg (FAU) ved grunnskolene i Drammen kommune.

 

4.2  Alle foreldre med barn i grunnskolen er medlem i DKFU, og er representert av FAUene ved grunnskolene i kommunen.

 

4.3  Ansatte i skoleadministrasjon i Drammen kommune eller folkevalgte i kommunale politiske organ kan ikke være medlem i DKFU.

 

§ 5. KONTINGENT

5.1 Kontingent fastsettes av årsmøtet, og er fastsatt til kr. 0,- pr. 18.03.2019.

 

§ 6. ÅRSMØTE

6.1  Årsmøte er DKFUs øverste myndighet.

 

6.2  Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen 15. oktober.

 

6.3  Styret innkaller utvalgsmedlemmer i DKFU med minst en (1) måneds varsel. Utvalgsmedlemmer innkalles til årsmøtet gjennom innkalling til FAU leder. Innkalling til årsmøte skal skje skriftlig. FAUene oppfordres til å stille med minst en representant til årsmøte.

 

6.4  Saker som ønskes behandlet på årsmøte, må være styret i hende minst to (2) uker før årsmøtet. Saksliste med tilhørende dokumenter skal sendes per epost til FAU ved den enkelte grunnskole via utvalgsmedlemmer og FAU leder.

 

6.5  Årsmøtet er åpent for alle foreldre med barn i grunnskolene i Drammen. Disse har møte- og talerett, men det er kun FAUs oppnevnte representant i DKFU som kan stemme på årsmøtet.

 

6.6  Årsmøte er beslutningsdyktig med simpelt flertall av de fremmøte. I tilfelle stemmelikhet, stemmes det om igjen. Etter andre gangs stemmelikhet, foretas loddtrekning.

 

6.7  Årsmøtet skal behandle og gjør vedtak i de følgende saker:

 1. Valg av møteleder
 2. Valg av referent

 3. Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med

  møteleder og referent

 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden

 5. DKFUs årsberetning

 6. Fastsettelse av kontingent

 7. Regnskap og budsjett

 8. Valg av:

  • Styret
  • Revisor
  • Valgkomite

 9. Innkomne saker

 

6.8 Ekstraordinært årsmøte skal avholdes hvis minst 1/3 av utvalgsmedlemmer krever det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med samme frist og på samme måte som ordinært årsmøte. Kun de saker som er kunngjort i innkallingen skal behandles og eventuelt vedtas på ekstraordinært årsmøte.

 

§ 7. ADMINISTRATIVT STYRET

7.1  Styret er DKFUs øverste myndighet mellom årsmøtene.

 

7.2  Styret velges på årsmøte, og skal velges blant utvalgsmedlemmer i DKFU. Unntaksvis kan styrelederen velges fra foreldrerådene i Drammensskolen.

 

7.3  Styret skal være sammensatt av minst en (1) representant fra hver bydel i Drammen kommune. Det skal velges: leder, nestleder, sekretær, kasserer, to (2) styremedlemmer og fire (4) varamedlemmer. Det bør forsøksvis være kjønnsbalanse i styret.

 

7.4  Valgperioden for styret er to (2) år hvorav halvparten er på valg hvert år. Varamedlemmer velges for et (1) år av gangen. Dersom et styremedlem forhindres fra å fullføre sin funksjonstid skal et nytt styremedlem velges fra varamedlemmer.

 

7.5  Styremedlemmer har møteplikt. Hvis et styremedlem har et gjentagende fravær mer enn tre ganger, kan styret erstatte vedkommende med et varamedlem.

 

7.6  Varamedlemmer innkalles til alle styremøter med samme rettigheter og plikter som styremedlemmer.

 

7.7  Styre skal ha minst fire (4) styremøter i året.

 

§ 8. UTVALGET

 

8.1  Utvalget er sammensatt av Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) ved grunnskolene i Drammen kommune.

 

8.2  FAU ved den enkelte grunnskole oppnevner en (1) representant til DKFU. Representanten skal ha barn ved skolen, og bør være medlem av FAU. Funksjonstid i utvalget er for ett (1) år av gangen.

 

8.3  Utvalget skal ha minst fire (4) utvalgsmøter i året.

 

8.4  Valgkomiteen skal velges blant utvalgsmedlemmer, og skal være sammensatt av minst tre (3) personer fra ulike bydeler i kommunen.

 

§ 9. MØTEORDNINGER/SAKSGANG

9.1 Alle møter i DKFU skal referatføres. Referat fra møtene skal sendes per epost til utvalgsmedlemmer og FAU leder.

 

9.2  Styre- og utvalget er beslutningsdyktig med simpelt flertall av de fremmøte. Ved stemmelikhet har leder dobbelt stemme.

 

9.3  Arbeidsinstruks for DKFU skal revideres minst en (1) gang årlig. Eventuelle endringer skal behandles og godkjennes av utvalget.

 

§ 10. ARBEIDSGRUPPER/AD HOC GRUPPER

10.1  Utvalget oppretter selv de komiteer og arbeidsgrupper som er formålstjenlig for å arbeide med saker innenfor DKFUs formål.

 

10.2  Alle møter i arbeidsgruppene skal referatføres, og sendes til styret ved leder.

 

10.3  Leder av den enkelte arbeidsgruppe har møte- og talerett på DKFUs styremøter, og skal gi styret en fortløpende orientering om arbeidet. Eventuelle beslutninger bør behandles som ordinær sak på utvalgsmøte.

 

§ 11. ØKONOMI

11.1  Styre- og utvalgsmedlemmer kan motta reisegodgjørelse hvis DKFU har en forsvarlig økonomi. Reisegodtgjørelse skal følge statlig statser og gjeldende regler .

 

11.2  Alle midler i DKFU skal håndteres over bankkonto som disponeres av kasserer etter anvisning fra styret. DKFUs konto skal ha to (2) signaturer; kasserer og ett (1) styremedlem til.

 

11.3  Arbeidsinstruks for kasserer og retningslinjer for forvaltning av DKFUs økonomi skal revideres minst en gang årlig. Eventuelle endringer skal behandles og godkjennes av utvalget.

 

11.4  Regnskapsåret er fra 01. august til 31. juli.

 

11.5  Regnskapet skal føres fortløpende, og status skal legges frem i alle styre- og utvalgsmøter.

 

11.6  DKFUs regnskap skal revideres årlig, og legges ved årsmøtedokumenter minst fjorten (14) dager før årsmøtet skal avholdes.

 

§ 12. VEDTEKTSENDRINGER

12.1  Endringer av DKFUs vedtekter kan kun vedtas på et ordinært årsmøte.

 

12.2  Forslag til vedtektsendring må være styret i hende minst åtte (8) uker før årsmøtet skal avholdes. Forslaget skal legges frem skriftlig for styret. Styret skal behandle og gi styrets innstilling til forslaget på neste ordinært styremøte. Styrets innstilling behandles av årsmøte.

 

§ 13. OPPLØSNING

13.1  Oppløsning av DKFU kan kun skje på et ordinært årsmøte.

 

13.2  Ved oppløsning av DKFU, skal DKFUs midler fordeles likt mellom FAUene hvis ikke noe annet er bestemt.

Vedlegg
Del på
Facebook
Linkedin