Om DKFU

Historikk og forankring

Siden 2003, har dedikerte foreldre i og utenfor FAUene arbeidet i et felles organ for å forbedre skolesituasjon i grunnskolen i Drammen Kommune. DKFU har gjennom de neste 18 årene systematisk arbeidet med skolesatsing i Drammen, og sammen med FAUene vært en pådriver, rådgiver og høringsinstans for det arbeidet som har foregått i kommunen.

Historien om DKFU

Siden 2003, har flere hundre ildsjeler engasjert seg i Drammen kommunale foreldreutvalg (DKFU). Om du er ny i FAU eller mangeårig FAU-veteran, takker vi deg for deres engasjement for Drammensskolen. Det kan nok oppleves som overveldende i begynnelsen for alle våre nye FAUere, men vi håper at all informasjon som du finner på DKFU nettside kan bidra til at du blir like inspirert som alle de engasjerte ildsjeler som har gått veien før deg.

 

Les videre om DKFU utrolige og unike historie!

 

Når ble DKFU etablert?

Etter et felles initiativ fra 24 foreldrepresentanter fra 15 av 19 grunnskoler i Drammen, ble det enstemmig vedtatt i et møte på Brandengen skole den 07. mai 2003, at det var et stort behov for et fellesorgan som representerte foreldrenes fellesinteresser i skolesaker i Drammen kommune. Den 19. november samme år, ble det avholdt et konstitueringsmøte og det første styret i Drammen kommunale foreldreutvalg (DKFU) var en realitet. Foreldrerepresentant Geir Hansen fra Bragernes skole FAU, ble valgt som DKFUs første leder. I 2004, ble det første ordinære årsmøtet i DKFU avholdt, og hvert år siden har det blitt valgt en ny leder og nytt styre i henhold til gjeldende vedtekter.

 

Følg her for mer informasjon om hvem som har tidligere ledet DKFU.

 

 

Bilder av tidligere ledere i DKFU med unntak av DKFU første leder, Geir Hansen

 

 

Hvem representerer DKFU?

Har du barn i Drammensskolen, representerer vi også deg gjennom ditt medlemskap i FAU på skolen hvor ditt barn er elev. Det fremgår i DKFU vedtekter § 4 hvordan representasjon i DKFU foregår:

§ 4. MEDLEMMER

4.1 Drammen Kommunale Foreldreutvalg (DKFU) er en sammenslutning av Foreldrerådenes Arbeidsutvalg (FAU) ved grunnskolene i Drammen kommune.

 

4.2  Alle foreldre med barn i grunnskolen er medlem i DKFU, og er representert av FAUene ved grunnskolene i kommunen.

 

4.3  Ansatte i skoleadministrasjon i Drammen kommune eller folkevalgte i kommunale politiske organ kan ikke være medlem i DKFU.

 

Hovedformålet til DKFU: 

Det fremgår tydelig i DKFU vedtekter hva hovedformålet til DKFU er. DKFU skal bl.a:

DKFU skal ivareta foreldrenes fellesinteresser og sikre alle skoleelever et best mulig skoletilbud gjennom å engasjere seg i saker av felles interesse for grunnskolene i kommunen.

 

Er DKFU et politisk organ?

Nei, Drammen kommunale foreldreutvalg (DKFU) er per i dag hverken politisk eller administrativt forankret i Drammen. DKFU er en frittstående juridisk person. Det betyr at DKFU har gjennom DKFUs nesten 18 år lange historie, opprettholdt selvstendigheten fra både de politiske partier og skoleadministrasjonen i Drammen kommune. Både Drammen kommune og kommunestyret regnes også som forvaltningsorganer,  og det har vært viktig for DKFU å ivareta DKFU sitt særpreg, slik at det er aldri noe tvil over hvem DKFU representerer når vi uttaler oss.

 

DKFU etterstreber til en hver tid å opprettholde et godt samarbeid med både politisk ledelse og skoleadministrasjonen i Drammen kommune. Vår organisasjon har overlevd mange politiske ledere og utdanningsdirektører i Drammen kommune, og vi håper og tror at DKFU skal klare å opprettholde driften og samarbeid med Drammen kommune også i mange år til, uavhengig av hvem som styrer i kommunen.

 

Illustrasjon som viser DKFU som bindeledd mellom FAUene og skoleledelsen i kommunen.

 

 

DKFU tre HOVED satsingsområder!

KFU-arbeidet i Drammen er bygget på tre hoved satsingsområder:

  • Hjem-skole samarbeid
  • Et trygt og godt skolemiljø
  • Grunnleggende ferdigheter/ansatte i Drammenskolen

Mandatet til styret i DKFU er fastsatt av årsmøtet hvert år, og styret har det overordnede ansvar å sørge for at vi følger opp vårt mandat innenfor de rammene som er gitt styret i form av årsmøte- og styrevedtak. Styret i DKFU skal hele tiden etterstrebe å realisere målene på hvert av områdene.

 

 

Et av DKFU viktigste satsingsområder er Hjem-skole samarbeid. Foreldrene har en lovfestet rett til å medvirke i barnas skolehverdag.

 

Alle elever i Norge har en grunnleggende rett til at skolen som deres "arbeidsplass" er et trygt og godt sted for hver enkelt å være.

 

 

DKFU som INITIATIVTAKER for utvikling av Drammensskolen

Fra den dagen DKFU ble etablert og til dagens dato, har DKFU vært en drivkraft for en positiv utvikling av Drammensskolen. Vi har sett og opplevd mye positivt i Drammensskolen, og har opplevd mye rart.

 

Stort sett hver gang det har vært en strukturendring i Drammen kommune, blir hele Drammensskolen snudd oppned og viktige satsinger lokalt blir ofret for kommuneøkonomien. Det vi kan forsikre foreldrene om, er at det ligger svært mye kompetanse i Drammensskolen blant skoleledere og lærere i tillegg til DKFU. De erfaringer som vi innehar, bidrar til å skape stabilitet særlig når foreldre og barn opplever uro og støy hver eneste gang politikere og skoleadministrasjonen finner på noe nytt.

 

DKFU skal fortsatt være en initiativtaker for et positiv utvikling av Drammensskolen gjennom å sikre at foreldrenes fellesinteresser blir representert i alle skolesaker i vår kommune. Foreldrenes rett til å medvirke står sterk i DKFU!

 

 

DKFU som initiativtaker til Norges beste skole satsing fra 2005 til 2015

 

 

DKFU som PÅDRIVER!

Siden kommunevalg i 2003, har DKFU hvert 4. år arrangerte debattmøte med kandidater fra de ulike politiske partier før kommunevalget. Nesten 24.000 foreldre med grunnskolebarn i Drammen kommune, er opptatt av å gi sine barn en best mulig start i livet. På valgdagen bør ingen foreldre være i tvil om hva politikerne vil med Drammensskolen. 

 

 

DKFU Debattmøte avholdt på Skap gode dager 02. september 2019

 

DKFU Debattmøte avholdt på Papirbredden 22. august 2007

 

 

DKFU er ekspert på å skape MØTEPLASSER!

Siden 2003, har DKFU arrangert nesten 300 ulike møteplasser for FAU og foreldre i Drammensskolen. Dette betyr at DKFU er Norges mest aktive kommunale foreldreutvalg (KFU), noe som vi er utrolig stolt over.

 

Å skape møteplasser for FAU/foreldre i Drammen, er tydelig forankret i DKFU formålsparagraf. Mandatet til hvert styre i DKFU er å tilrettelegge for møter om temaer som er relevant, interessant og bidrar til dialog mellom DKFU og FAUene, og ikke minst mellom FAUene i kommunedelen.

 

Undersøkelsene som tidligere har vært gjort i DKFU, viser at det er noen hoved temaer som er gjengangere blant FAUene. Vi har forståelse for at det kan oppleves som en utfordring for nye FAU ledere å vite hvordan de skal forholde seg til DKFU og hvilket temaer som er viktig for FAU å følge opp lokalt. Det er nettopp derfor DKFU har forankret de samme møteplasser og temaer stort sett hvert år. Mange av foredragsholderene som DKFU inviterer, har ofte besøkt oss mer enn en gang. Likevel, forsøker vi hvert år å utvikle møtene slik at både nye og FAU-veteraner skal oppleve at våre møter inspirerer FAU-arbeidet lokalt.

 

Følg her for mer informasjon om møteplassene i DKFU.

 

Invitasjon til DKFU ulike møteplasser

 

Invitasjon til DKFU ulike møteplasser

 

Bilder fra DKFU Hjem-skole konferanse "Foreldre som ressurs" som ble avholdt den 18. mars 2019.

 

Bilder fra DKFU Hjem-skole konferanse: "Norges beste foreldre" som ble avholdt den. 23. mars 2009.

 

Bilder fra andre møter i DKFU siden 2003.

 

 

DKFU som AMBASSADØR for Drammensskolen!

Visste du at DKFU også samarbeider med en rekke organisasjoner utenfor Drammen?

 

DKFU har mangeårig erfaring med å samarbeide med blant annet nasjonalt foreldreutvalg (FUG) og kommunale foreldreutvalg (KFU) i andre kommuner. DKFU har særlig vært proaktiv med å være initiativtaker til etablering av møteplasser med andre KFUer og FUG, for å kunne aktivt bidra til å styre KFU/FAU-arbeidet i andre deler av Norge. Det vi gjør i Drammen, vet vi blir lagt merke til og vi i DKFU blir like inspirert av hvordan KFU-arbeidet organiseres i andre kommuner.

 

Vi ønsker ikke at andre KFU/FAU skal være akkurat som oss, men heller inspireres til å forbedre det tilbudet vi gir. Om vi skal lykkes med å være best i Norge på hjem-skole samarbeid,  må vi spille hverandre gode og det er nettopp derfor DKFU har offentliggjort alt vi produserer slik at andre engasjerte ildsjeler slipper å finne opp kruttet på nytt.

 

 

Bilder fra tidligere møter DKFU har deltatt på som foredragsholder om "Drammensskolen"

 

Bilder fra tidligere møter DKFU har deltatt på som ambassadør for "positiv utvikling av Drammensskolen"

 

Del på
Facebook
Linkedin
Side Image

Foreldre som ressurs

Investering i barnets fremtid!

Den kompetansen foreldre innehar er gull verdt og sammen med skolens faglig kompetanse, kan hjem og skole tilrettelegge for en god og lærerik skolegang for hver enkelte elev.

Les mer
Side Image

Frivillig innsats for fremtidens Drammensskolen

Drammen kommune har et stort antall frivillige som deltar i et mangfold av aktiviteter og bidrar med store ressurser til lokalsamfunnet. Frivillighet skaper engasjement og beriker lokalmijøet.

DKFU er nok ikke den type organisasjon man tenker først når det gjelder frivillighet men foreldrenes frivillige innsats er nettopp den frivillighet Norge er bygd på.
Les mer