Styremøter i DKFU

Møter som skaper positiv engasjement!

I henhold til DKFU vedtekter, skal det avholdes minst 4 styremøter i DKFU. DKFU årshjul tilrettelegger for mellom 4 og 6 ordinære styremøter hvert år.

En av de største utfordringer i enhver organisasjon som DKFU er å oppretteholde både engasjement, samtidig som man også skal følge opp den daglige administrative drift. Etterhvert som DKFU har blitt mer aktiv, har også antall saker og henvendelser til DKFU økt. Det utfordrer kapasiteten i oppfølging av det administrative og å få skriftliggjort alt av dokumentasjon, slik at det kan tilgjengeliggjøres for både foreldrene/FAU og for alle som støtter DKFU i vårt arbeid.

 

Den 18. mars 2019, lanserte DKFU sin nye nettside som erstattet den gamle nettsiden til DKFU. Frem til 2017, var alle møtereferater fra tidligere styremøter i DKFU tilgjengelig på den gamle nettsiden. I dag ligger hele arkivet siden 2003 i permer på DKFU kontor. FAUene som er særlig interessert i arkivet kan sitte med permene for gjennomsyn på kontoret, men dette skal gjøres etter avtale med styret i DKFU. Det er utrolig inspirerende å lese hvordan ildsjelene i DKFU har jobbet frivillig for Drammensskolen.

 

Møtereferater fra DKFU styremøter:

Møtereferat fra styremøtene som har vært avholdt i DKFU, kan du finne på denne side.

 

Saker som er unntatt offentlighet er bevisst fjernet fra DKFU møtereferat og da ligger det kun en revidert versjon av det ordinære møtereferat. Styret i DKFU er "vårt ansvar bevisst" når det gjelder å unnta sensitive opplysninger og informasjon som enkelte selv ikke ønsker offentligheten skal ha tilgang til. Det er den enkeltes rett å bestemme over og vår plikt å sørge for at vi oppretteholder den tilliten vi er vist - at vi i styret er tilliten-verdig!

 

Vi i styret forsøker til enhver tid å etterstrebe å offentliggjøre alt av dokumenter i DKFU, som vi mener er viktig for alminneligheten å få tilgang til. Styret i DKFU er derfor takknemlig for det samarbeidet vi har etablert med FAUene og ikke minst forståelse og tillit FAUene viser oss når vi henger litt etter på tidsskjema. Det er betryggende for oss i fortsettelsen å vite at FAUene forstår at arbeidet vi gjør og den tiden vi ofrer for DKFU og Drammensskolen, er 100% frivillig!

 

Saker som er under behandling i styret:

I henhold til DKFU arbeidsinstruks, skal ikke saker som er under behandling i styret i DKFU offentliggjøres. Det er først når møtereferat er godkjent, at alle saker som er offentlig kan offentliggjøres i sin helhet.

Del på
Facebook
Linkedin