Styret i DKFU

Gratulerer som ny tillitsvalgt i DKFU!

Hvert år på DKFU Årsmøte, velges det nye styremedlemmer i DKFU. Vi er glade for hver eneste engasjerte og positiv ildsjel som finner veien til oss.

Styret i DKFU for skoleåret 2019-2020

Det fremgår i DKFU vedtekter det følgende angående sammensetning av styret i DKFU: 

§ 7.3  Styret skal være sammensatt av minst en (1) representant fra hver bydel i Drammen kommune. Det skal velges: leder, nestleder, sekretær, kasserer, to (2) styremedlemmer og fire (4) varamedlemmer. 

Styret i DKFU har ansvaret for den daglige administrative driften av organisasjonen, i tillegg til å representere FAU (utvalget) i alle felles skolesaker som FAUene er opptatt av. Styreleder i DKFU fra 8-03-2021 er: Jørn Eriksen

 

 

Styret i DKFU 01-08-2020 til -8-3-2021

 

 

Ny sammensetting av styremedlemmer i DKFU

Fra 01. januar 2020, ble Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommune til ny storkommune som følge av kommunereformen. For å effektivisere det administrative i DKFU og sikre en bredere forankring av FAUene fra Nedre Eiker og Svelvik, ble det nedsatt en arbeidsgruppe i oktober 2018 ledet av mangeårige DKFU veteran, Vanessa Svebakk som jobbet med å foreslå en ny struktur i DKFU og som ivaretar alle de 31 FAU ved grunnskolene i Drammen kommune.

 

Siden DKFUs årsmøte den 18. mars 2019, har styret i DKFU vært sammensatt av foreldre/FAU representanter fra hver av de 10 nye kommunedelene i nye Drammen kommune. Styremedlemmener er valgt blant utvalgsmedlemmene (FAU) i kommunedelen der styremedlemmet er bosatt. Organisering av DKFUs styre bidrar på denne måten til å ivareta foreldrenes fellesinteresser i kommunedelene samtidig som det enkelte styremedlem kan følge opp FAUene i sin kommunedel på en mer effektiv måte.

 

 

Illustrasjon viser hvordan 31 grunnskoler er fordelt 10 kommunedelene iht DKFU ny struktur

 

 

Utvalget

DKFU er sammensatt av minst en representant fra hver av de 31 Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) i grunnskolene i nye Drammen kommune.

 

I henhold til Opplæringsloven §11-4:

På hver grunnskole skal det vere et foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer.

Sammensetningen av FAU varierer fra grunnskole til grunnskole, men hovedregel er at i hver klasse skal det velges minst to foreldrekontakter. På noen skoler, består FAU av begge foreldrekontakter mens på andre skoler er oppgavene fordelt mellom en trivselkontakt og en FAU representant. Mer informasjon om FAU, finner du her.

 

Hovedfunksjon til utvalget i DKFU er å legge premisser for styrets arbeid, utfra skolesaker som er av fellesinteresse for FAUene i hele kommunen. På denne måten, samordner og forankrer DKFU skolesaker som foreldre/FAU i kommunen er opptatt av. Det effektiviserer høringsprosesser og sikrer samtidig at DKFU har en unik og sterk stemme i Drammensskolen.

 

 

Illustrasjon viser 31 grunnskoler i Drammen kommune

 

 

Hvordan blir man valgt?

Det fremgår i DKFU vedtekter det følgende om sammensetning av Utvalget:

§ 8. UTVALGET

 

8.1  Utvalget er sammensatt av Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) ved grunnskolene i Drammen kommune.

 

8.2  FAU ved den enkelte grunnskole oppnevner en (1) representant til DKFU. Representanten skal ha barn ved skolen, og bør være medlem av FAU. Funksjonstid i utvalget er for ett (1) år av gangen.

Styret skal velges blant utvalgsmedlemmer i DKFU:

§ 7. ADMINISTRATIVT STYRET

 

7.1  Styret er DKFUs øverste myndighet mellom årsmøtene.

 

7.2  Styret velges på årsmøte, og skal velges blant utvalgsmedlemmer i DKFU. Unntaksvis kan styrelederen velges fra foreldrerådene i Drammensskolen.

Hvert år er det nedsatt en valgkomité som innstiller nye styrekandidater til årsmøtet. Det har vært en sedvane-prinsipp i DKFU at FAUene i kommunedelen kan foreslå en styrekandidat til valgkomitéen. Det gjør det enklere for valgkomitéen om FAUene er enige om hvilket utvalgsmedlem som skal representere kommunedelen i DKFU. Det er viktig å huske på at det er årsmøtet i DKFU som avgjør valg av styremedlemmer, men det er sjelden at DKFU opplever at det er kamp om en styreplass.

 

Om du er interessert å stille til valg på vegne av FAUene i din kommunedel, ta kontakt med FAU på din skole eller send oss en epost: post@dkfu.no.

 

 

DKFU ledere

Siden 2003, har det blitt valgt 7 ledere i DKFU.

 

Disse er:

 • 2003: Geir Hansen
 • 2005: Jan Ivar Fossum
 • 2006: Leif Auke
 • 2007: Claus Haals*
 • 2008: Vanessa Svebakk
 • 2010: Leif Auke
 • 2011: Per Bjørnar Knudsen
 • 2014: Jan Rune Justad
 • 2015: Anne Hoftun Knudsen*
 • 2016: Rune Haarberg
 • 2018: Anne Stræte*
 • 2019: Vanessa Svebakk
 • 2021: Jørn Eriksen

Disse har overtatt lederfunksjon i styret av ulike årsaker. Disse personene har vært fungerende leder i DKFU frem til det ordinære årsmøtet da en ny leder ble valgt.

 

 

Bilder av tidligere ledere i DKFU med unntak av DKFU første leder, Geir Hansen

Del på
Facebook
Linkedin